Home Back Contact

Gendai Wakizashi

S0386

Higo Kuni Ju Kanetsugu Saku Kore / dated  Heisei roku nen hachi ni gatsu kichi jitsu (a auspicious day in February 1995).  Hawatare:  1 shaku 2 sun 1 bu 5 rin (36.83 cm / 14.5").  Motohaba:  3.56 cm.   Kasane:  7.1 mm. Gunome midare, ashi iri, kisuji, nado.  Moist itame hada with jinie and small chikei, nado.   Mounted in shirasaya with an extremely heavy solid silver habaki.

Thiis is the work of Akamatsu Taro Kanetsugu, of a prominent family of Kyushu smiths, who are noted to make their own tamahagane.                                             $2,250

 

 

 

Hit Counter