Home Back Contact

Shimada Gisuke Wakizashi

S0394

A hirazukure hitatsura wakizashi with mitsumune attributed to Shimada Gisuke, in ebi aiguchi koshirae.  Suriage, machiokure, kirijiri.   Nagasa: 1 shaku 1 sun 7 bu (35.45 cm. 13.96").  Length 2.9 cm.  Kasane: 4.7 mm.  Niedeki hitatura, ha ine, kinsuji, nado. Mokume, itame nagare, masame.  Profuse fine jinie, chikei, nado.  NBTHK Hozon kanteisho. 

Chinese red ebi saya, with shakudo fittings en suite. Kirimon button menuki, Hosokawa mon on the mekugi.  Shakudo nakako futokoromono with takazogan Ho-o birds in shakudo silver and gold.  Hand woven sageo.  Tsunagi, and shirasaya with an owner's attribution to Uda Kunimune, which should be disregarded.

Shimada Gisuke, kanji also read Yoshisuke, is listed  in Nihon Toko Jiten - Koto Hen by Fujishiro as Josaku, first generation, working in Suruga around Daiei (1521 - 1528).  In Toko Taikan by Tokuno,  this smith is listed as third generation, but of little importance since the first three generations are all valued at 5,000,000 yen.  He made few katana, most of his works are tanto with thin kasane, and hitatsura hamon.  As of 2000, there were twenty juyo by Gisuke: 8 katana, three wakizashi, seven tanto, two yari.                                                                                                                                        $9,500

 

Mokume mixed with itame nagare.  Long Chikei

 

Shirasaya with owner's mistaken attribution.

 

Kirimon Menuki, Hosokawamon Mekugi                                                                                                                         

 

This is not this koshirae, but just to illustrate the importance of this style

 

NBTHK Hozon Kanteisho

 

     

Nihon Toko Jiten - Koto Hen by Fujishiro

 

   

Toko Taikan by Tokuno

Hit Counter