Home Back Contact

Shinto Sukesada Wakizashi

S0348

Taken back in on trade, a recently polished shinto wakizashi, nagamei, Bishu Osafune Sukesada.  1 shaku 2 sun 7 bu (38.48 cm / 15.15").  Motohaba: 23.18 cm.  Kasane: 4.5 mm. The hada is nioi deki  hiroi gunome midare.  The jigane is hadatatsu running itame and masame, small areas of o-mokume.   NTHK kanteisho attributing the blade to Sukesada working in Genroku.    $3,500 

 


Hit Counter