Back Home Contact

STOLEN SWORD

Hizen Yukihiro

period Shinto (ca. 1670)
designation NBTHK Tokubetsu Hozon Token
nakago ubu, one mekugiana
mei Hizen no Kuni Dewa no Kami Yukihiro
uramei oranda-gitae o motte saku
nagasa 69.7 cm
sori 1.75 cm
motohaba 3.15 cm
sakihaba 2.1 cm
price -sold-

FOR MORE DETAILS CLICK:

  https://yuhindo.com/hizen-yukihiro-4/

Hizen Yukihiro Katana