Home Back Contact

Yamato Yoshimichi Wakizashi

S0381

Sold

A large wakizashi, signed Yamato no Kami Yoshimichi, dated Kambun ku nen hachi gatsu (August 1669).  Shinogizukure, iroi mune, short chukissaki.  The nakago is slightly suriage and machiokure. Hawatare 1 shaku 5 sun 5 bu  (47 cm / 18.5")  Motohaba:  3.33 cm.   Sakihaba 2.76 cm.   Kasane: 7.8 mm.  Rich, soft habuchi, wide gunome midare, ashi iri, gunome choji, sunagashi, ha nie nado.  Itame hada, fine jinie, chikei, nado.  Mishina boshi.  Shirasaya, silver habaki, NBTHK Tokubetsu Kicho.   Rated Josaku in Nihon Toko Jiten - Shinto Hen, Fujishiro. Valued at 3, 500,000 yen in Toko Taikan, by Tokuno.  He has a sharpness rating of wazamono.

He is the first generation, Yamato Yoshimichi,  the son of the second generation Osaka Yoshimichi.  As of 2000, there were two Yamato no Kami katana that had been rated Juyo Token.                              

 

Chikei                                                                                                                 

                                                                                                      

Mishina Boshi

 

    

 

    

    

Hit Counter

931