Home Back Contact

Yamato no Kami Yoshimichi Ken

S0327

SOLD

A ken by the first generation Yamato no Kami Yoshimichi, dated Keian (two obscure kanji) Shogatsu January 1648 + ?).  Hawatare: 1 shaku 4 sun 1 bu (42.726 cm. / 16.82").   Ubu nakago, one mekugiana.   Nie deki chu suguba ko-midare, some gunome, koichgaiba, ara nie, nijuba, yubashiri, hotsure, kinsuji, nado.   Moist itame fine ji nie, chikei, nado.  Mounted in shirasaya with a wooden habaki.  NTHK-NPO kanteisho. rated 75 points. 

Rated Josaku in Fujishiro's Nihonto Toko Jiten - Shinto hen; valued at 3,500,000 yen  to Tokuno's Nihonto Taikan.                                            

 

 

 

    

Nihon Toko Jiten - Shinto Hen

 

   

Toko Taikan

 

   

Shinto Taikan

 

NTHK-NPO

 

Hit Counter