JUYO TOKEN   \

 

Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

      

 

JT0018

Yamato Tegai

SOLD

 

 

JT0012                                                                JT0013             

                  

 Yoshioka Ichimonji - 49th Juyo                         Bizen Osafune Masamitsu - 49th Juyo     

             SOLD                                                   SOLD                         

 

 JT0013                                                                          JT0009       

                           

SOLD                                                               SOLD

 

JT0007                                                                JT0006                                                    JT0005      

                      

            Omiya Morikage  - 50th Juyo                                Rai Kunimitsu                            Shikkake Naginata naoshi - 46th Juyo      

SOLD                                       SOLD                             SOLD 

 

                                              JT0017                                                             JT0001              

               

  Yoshioka Ichimonji - 47th Juyo                                  Awataguchi Kuniyasu

SOLD                                   SOLD

 

 

 

                   

 

Y