Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

Haynes

 

FEATURED ITEMS

KO KATCHUSHI  & MYOCHIN

         

 

SALE

                

 

 

KINKO

              

       Umetadsa Sukashi           Shakudo Sakura               Yoshioka Inabanosuke  

 

             

                                                                   SOLD

  

SOLD

 

AKASAKA     

           

      

 

 

BUSHU & CHOSHU

          

            

          

            

                              SOLD                                                                      

  

 

DAIGORO

 

 

DAISHO

 

 

 

ECHIZEN KINAI

         

                                     SOLD

                                

 

HEIANJO & YASHIRO

          

      

 

 

HIGO

                 

              

         

            SOLD                      

 

ITO

 

 

 

JAKUSHI

            

                                                                                   

 

KENJO   

 

 

KO KINKO

    

 

 

MITO

    

 

 

MYOCHIN

 

 

 

 

NAMI (WAVE)

    

 

 

NAMBAN

             

           

          

 

 

NORISUKE

 

 

OWARI

     

 

REVIVAL

 

SAOTOME

 

SHINSAKU

 

 

 

SHOAMI

         

        

            

          

            

              

                                 

 

SOTEN & KYOTO

         

 

 

SWORD SMITHS

    

 

 

TANAKA

   

 

 

TOCHIBATA

      

 

 

TOSHO

       

                      SOLD                                                           

 

 

UMETADA

            

     

 

 

UNIDENTIFIABLE SCHOOLS

            

      

SOLD

 

YAMAKICHIBEI

 

 

YOSHIOKA

 

 

19th CENTURY ASSORTED SCHOOLS

         

           

           

 

Hit Counter

 

 

a