Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

Haynes

 

FEATURED

              

      Kamakura Ko Tosho      Katchushi Tsuba             Tosho Tsuba              Iron Ko Katchushi

                            SALE                                                

 

 

KINKO

 

Shakudo

                  

 

AKASAKA     

         

                                                                                                                        

 

           

 

 

BUSHU & CHOSHU

      

                                                                                                   

                                                                                          

            

        

         

                                                                      

  

 

DAIGORO

 

 

DAISHO

 

 

 

ECHIZEN KINAI

   

                                   

                                

 

HEIANJO & YASHIRO

          

      

 

 

HIGO

           

Hayashi                                               Hirata

 

               

              

                          

                                                                          sold

 

ITO

 

 

 

JAKUSHI

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

KATCHUSHI

                 

                                                                                                               SOLD

 

KENJO   

 

KO KINKO

 

MITO

                               

 

 

MYOCHIN

 

SOLD 

 

 

 

NAMI (WAVE)

    

                                           SOLD

 

 

NAMBAN

             

           

          

      

 

NORISUKE

 

ONIN

 

                      SOLD                           

 

 

OWARI

           

 

REVIVAL

 

SAOTOME

 

SHINSAKU

 

 

 

SHOAMI

           

             

            

          

            

 

    

SOTEN & KYOTO

         

                               SOLD

 

SWORD SMITHS

    

 

 

TANAKA

 

 

TOCHIBATA

      

                                                

 

TOSHO

        

 

 

UMETADA

       

                                                                                                                                      

                                                                          

 

UNIDENTIFIABLE SCHOOLS

        

 

YAMAKICHIBEI

 

 

YOSHIOKA

 

19th CENTURY ASSORTED SCHOOLS

         

      

           

 

Hit Counter

 

 

a