Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

Haynes

 

FEATURED ITEMS -

KO KATCHISHI  & KUMAGAI DRAGON

         

 

KINKO

              

       Umetadsa Sukashi           Shakudo Sakura               Yoshioka Inabanosuke  

 

                  

SOLD                                                                                                                             

 

AKASAKA     

        

     

 

 

BUSHU & CHOSHU

          

         

            K  

            

          

 

DAIGORO

 

DAISHO

 

 

Early Tsuba

SOLD

 

ECHIZEN KINAI

   

SOLD                                 

 

HEIANJO & YASHIRO

          

      

 

 

HIGO

                 

              

                                                                                                                                    SOLD 

 

                

 SOLD                                                                                                                                            

 SOLD

 

ITO

 

 

 

JAKUSHI

            

                                                                                   

 

KAGA

SOLD

 

 

KENJO   

                                                

 

 

KO KINKO

 

         

 

 

KUNITOMO TEEI

SOLD

 

MITO

    

 

 

MYOCHIN

 

 

 

MUKADE

 

SOLD

 

NAMI (WAVE)

    

 

 

NAMBAN

             

           

          

  

NORISUKE

 

 

ONO

 

OWARI

     

 

REVIVAL

 

SATSUMA

sold

 

SAOTOME

 

SEKIBUN

SOLD

 

SHINSAKU

 

 

 

SHOAMI

         

       

            

          

            

              

                                 

 

SOTEN & KYOTO

         

 

 

SWORD SMITHS

    

                                   SOLD

 

TANAKA

     

 

 

TOCHIBATA

      

 

 

TOSHO

       

SOLD                                                                           

 

 

 

UMETADA

            

     

                                                              SOLD

 

 

UNIDENTIFIABLE SCHOOLS

            

      

 

YAGYU

 

YAMAKICHIBEI

 

YOSHIOKA

 

 

19th CENTURY ASSORTED SCHOOLS

         

           

           

 

Hit Counter

 

 

a