Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

Haynes

 

 

FEATURED ITEM - YAGYU TSUBA

 

KINKO

              

       Umetadsa Sukashi           Shakudo Sakura               Yoshioka Inabanosuke  

 

                  

SOLD                                                                                                                             

 

AKASAKA     

        

     

 

 

BUSHU & CHOSHU

          

         

          

                                           

 

            

     

sold                                                                         

 

DAIGORO

 

DAISHO

 

 

ECHIZEN KINAI

      

 

 

HEIANJO & YASHIRO

          

      

 

 

HIGO

                 

              

                                                                                                                                    SOLD 

      

 SOLD                                                

 

 

JAKUSHI

            

                                                                                   

 

KAGA

SOLD

 

 

KENJO

                                                

 

 

KO KINKO

 

         

 

 

KYO SUKASHI

 

 

 

MITO

    

 

 

MYOCHIN

 

 

 

MUKADE

 

SOLD

 

NAMI (WAVE)

    

 

 

NAMBAN

             

           

          

  

 

ONO

 

OWARI

 

REVIVAL

 

SATSUMA

sold

 

SAOTOME

 

SEKIBUN

SOLD

 

SHINSAKU

 

 

 

SHOAMI

         

       

            

          

            

       

                                 

 

SOTEN & KYOTO

         

 

 

SWORD SMITHS

    

                                   SOLD

 

TANAKA

     

 

 

TOCHIBATA

      

 

 

TOSHO

       

SOLD                                                                           

 

 

 

UMETADA

            

     

                                                              SOLD

 

 

UNIDENTIFIABLE SCHOOLS

            

      

 

YAGYU

 

YAMAKICHIBEI

 

YOSHIOKA

 

 

19th CENTURY ASSORTED SCHOOLS

         

           

           

 

Hit Counter

 

 

a      

       K