Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

Haynes

KINKO

         

       Umetadsa Sukashi        Shakudo Sakura               Yoshioka Inabanosuke

 

                  

                

 

AKASAKA     

        

     

 

 

BUSHU & CHOSHU

          

         

             

SOLD                                            

 

                 

     

 

 

DAIGORO

 

DAISHO

 

 

ECHIZEN KINAI

      

 

 

HEIANJO & YASHIRO

          

      

 

 

HIGO

      

                                                                                                                                                                     

 

JAKUSHI

            

                                                                                   

 

 

KENJO

                   

 

 

KYO SUKASHI

 

 

MITO

    

 

 

MYOCHIN

 

MUKADE

 

 

NAMI (WAVE)

    

 

 

NAMBAN

             

           

          

    

OWARI

 

REVIVAL

 

SATSUMA

sold

 

SAOTOME

 

SHINSAKU

 

 

 

SHOAMI

         

       

            

          

            

       

 

 

SOTEN & KYOTO

         

 

 

SWORD SMITHS

    

 

 

TANAKA

     

 

 

TOCHIBATA

      

 

 

TOSHO

       

 

 

UMETADA

         

 

 

UNIDENTIFIABLE SCHOOLS

            

 

 

YAMAKICHIBEI

 

 

19th CENTURY ASSORTED SCHOOLS

         

           

           

 

Hit Counter

 

 

a      

       K