Back  Home Contact

The Kenneth Ossian Collection

KO 025

Sailboat Tsuba

 

 KO 024

Masamichi Fuchi-Kashira

 

KO 022

Gardening Tsuba

 

 

KO 019

Goto Seiju

 

KO 005

Egawa Toshimasa

 

KO 004

Hogen

 

KO 003

Muromachi Menuki

 

KO 002

Yoshioka Inabanosuke

 

KO 016

Mito Shishi Menuki

 

KO 015

Kaga Goto Kozuka

 

KO 013

Iron Dragon Kozuka

 

KO 012

Gilt Chicken Menuki

 

KO 010

Yoshioka Menuki

 

KO 007

Nobuiye Tsuba

 

KO 008

Goto Mitsunaga

SOLD

 

KO 023

Chrysanthemum & Mon Tsuba

SOLD

 

KO 021

K

Shoami Dragon

SOLD

 

KO 020

Very Large Heianjo Zogan

SOLD

 

KO 018

Aizu Shoami Butterflies

SOLD

 

KO 017

Waki Goto Menuki

SOLD

 

KO 014

SOLD

 

KO 011

Myochin Tsuba

 SOLD

 

KO 009

Mito Fuchi-Kashira & Menuki

 SOLD

 

KO 001

Hamano Noriyuki

SOLD

 

KO 006

Goto Mitsunaga

SOLD

 

 

 

Hit Counter